Polityka prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Dane osobowe zbierane są przez SPEDYCJA M. Dudzińska – Florczyk z siedzibą
w Bąkowie, ul. Olchowa 4/2, w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają SPEDYCJA M. Dudzińska - Florczyk do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Dane osobowe

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: SPEDYCJA. M. Dudzińska - Florczyk z siedzibą w Bakowie, ul. Olchowa 4/2, e-mail: magda@spedycjamdf.com.pl. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: magda@spedycjamdf.com.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. Olchowa 4/2, 83-050 Bąkowo

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną ogólnego rozporządzenia ochrony danych  art.6 ustawy, zwanej RODO :

 • Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez SPEDYCJA M. Dudzińska – Florczyk wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP
  są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Kontakt ze Spedycja M. Dudzińska - Florczyk poprzez stronę internetową wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane
  w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
 • Dane udostępnione w treści umowy zawieranej ze SPEDYCJA
  M. Dudzińska - Florczyk są wykorzystywane w celu:
  • wykonania umowy świadczenia usługi tj. zlecanie przesyłki, złożenia oferty przewozu, umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami
   w celu zawarcia umowy/zlecenia/negocjacji, informowania o statusie przesyłki oraz akceptacji przesyłki do realizacji
  • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami
   w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi, zamówienia usług oraz innych czynności niezbędnych do udowodnienia istnienia roszczenia lub czynności wynikających z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej; rozpatrzenia reklamacji, skarg
   i wniosków, udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w jakiejkolwiek innej formie.

  

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • kiedy SPEDYCJA. M. Dudzińska - Florczyk uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

 

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przeniesienia danych osobowych
 • złożenia skargi do organu nadzorczego

 

Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu,
  o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych,
  o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz
  o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Niektóre dane jak np.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez SPEDYCJA M. Dudzińska - Florczyk. Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez okres 5 lat od daty realizacji zamówienia.

 

Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami danych osobowych są

 • odpowiednio Zleceniodawcy lub Przewoźnicy – Zleceniodawca i Przewoźnik samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych niepodlegając w tym zakresie naszym poleceniom. Przewoźnik po uzyskaniu od Administratora danych osobowych Zleceniodawców jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO,
 • organom państwowym, np. prokuraturze, Policji, PUODO, Prezesowi UOKiKu, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dodatkowo możemy udostępniać dane zanonimizowane (takie, które nie mogą Cię zidentyfikować), zewnętrznym podmiotom.

 

UP